Zásady ochrany osobních údajů

Subjekt údajů tímto uděluje souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“) se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ) správci: AUTO ŠTĚPÁNEK a.s., Dolnoměcholupská 1654/10b, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 25740768 v rozsahu vyplněném na tomto formuláři (tedy jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon, registrační značka, VIN vozu), za účelem kontaktování našim zástupcem pro zajištění servisu, a to po dobu 3 let. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. OÚ subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům osobních údajů. Subjekt údajů dále prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmíněno poskytnutím služby/zboží.